well come

>>>>> ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านพยอม ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ >>>>>
อัตลักษณ์ผู้เรียน "ยิ้มง่าย ไหว้สวย" : เอกลักษณ์โรงเรียน "อนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง(วงโปงลาง)"

ค่านิยม ๑๒ ประการ

ค่านิยม ๑๒ ประการ

ภาคภูมใจ

ที่ตั้งของโรงเรียนบ้านพยอม

ดาวน์โหลดหนังสือต่างๆ


วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2561

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561

คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านพยอม ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอขุนหาญ โรงพยาบาลขุนหาญ เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ อสม. ผู้นำชุมชน และชาวบ้านโคกพยอม ร่วมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก 240861รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ 230861

ร่วมงานศพคุณพ่อเทียน โพธิสาร 200861