well come

>>>>> ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านพยอม ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ >>>>>
อัตลักษณ์ผู้เรียน "ยิ้มง่าย ไหว้สวย" : เอกลักษณ์โรงเรียน "อนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง(วงโปงลาง)"

ค่านิยม ๑๒ ประการ

ค่านิยม ๑๒ ประการ

ภาคภูมใจ

ที่ตั้งของโรงเรียนบ้านพยอม

ดาวน์โหลดหนังสือต่างๆ


วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ออกกําลังกายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 26072561

ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10 260761

กิจกรรมวันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา 260761

นำนักเรียนร่วมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายต้ายภัยใข้เลือดออกและอื่นๆ 26072561

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561