well come

>>>>> ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านพยอม ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ >>>>>
อัตลักษณ์ผู้เรียน "ยิ้มง่าย ไหว้สวย" : เอกลักษณ์โรงเรียน "อนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง(วงโปงลาง)"

ค่านิยม ๑๒ ประการ

ค่านิยม ๑๒ ประการ

ภาคภูมใจ

ที่ตั้งของโรงเรียนบ้านพยอม

ดาวน์โหลดหนังสือต่างๆ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านพยอม สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 กด

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านพยอม สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 กด

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านพยอม กด

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2555

ประวัติสถานศึกษา1.ข้อมูลทั่วไป

                โรงเรียนบ้านพยอม   ตั้งอยู่บ้านโคกพยอม  หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์กระสังข์  อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย์  33150  ตั้งโรงเรียนขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน  พ.ศ. 2499  มีเนื้อที่  8 ไร่  1 งาน  77  ตารางวา  ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


2.ข้อมูลด้านการบริหาร

               โรงเรียนบ้านพยอม ก่อสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อ เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2499  โดยมีผู้บริหารคนแรก  คือ  นายรินทร์  ศิริวงษ์  ตำแหน่ง  ครูใหญ่


ข้อมูลผู้บริหารที่เคยดำรงตำแหน่ง  
                                                                                           
ที่
ชื่อ สกุล
ดำรงตำแหน่ง
หมายเหตุ
1.
นายรินทร์  ศิริวงษ์
พ.ศ.2499 – พ.ศ.2502

2.
นายประสงค์  บุญลพ
พ.ศ.2502 – พ.ศ.2504

3.
นายบุญตาม  พรหมดี
พ.ศ.2504 – พ.ศ.2531

4.
นายสัมพัทธ์  ศรีสุข
พ.ศ.2531 – พ.ศ.2543

5.
นายปรีชา  ทองอินทร์
พ.ศ.2543 – พ.ศ.2552

6.
นายวิชาญ  สีหะวงษ์
พ.ศ.2552 – พ.ศ.2553

7.
นายบุญคง  เนตรภักดี
พ.ศ.2553 – ปัจจุบันไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น