well come

>>>>> ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านพยอม ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ >>>>>
อัตลักษณ์ผู้เรียน "ยิ้มง่าย ไหว้สวย" : เอกลักษณ์โรงเรียน "อนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง(วงโปงลาง)"

ค่านิยม ๑๒ ประการ

ค่านิยม ๑๒ ประการ

ภาคภูมใจ

ที่ตั้งของโรงเรียนบ้านพยอม

ดาวน์โหลดหนังสือต่างๆ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านพยอม สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 กด

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านพยอม สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 กด

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านพยอม กด

วันพุธที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557

ทำเนียบนักศึกษาฝึกประสบการณ์

ทำเนียบนักศึกษาฝึกประสบการณ์

ชื่อ - สกุล  :  นางสาวนาฏอนงค์  โพธิสาร
สาขาวิชา  :  คณิตศาสตร์
ปีการศึกษาที่ฝึกประสบการณ์  :  2556ชื่อ - สกุล  :  นางสาวดาวฤทัย  เทียมนิล
สาขาวิชา  :  คณิตศาสตร์
ปีการศึกษาที่ฝึกประสบการณ์  :  2557ชื่อ - สกุล  :  นางสาวสุนี  พะโสม
สาขาวิชา  :  การประถมศึกษา
ปีการศึกษาที่ฝึกประสบการณ์  :  2558
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น