well come

>>>>> ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านพยอม ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ >>>>>
อัตลักษณ์ผู้เรียน "ยิ้มง่าย ไหว้สวย" เอกลักษณ์โรงเรียน "อนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง(วงโปงลาง)"
ขอเชืญผู้มีจิตศรัทธา, ศิษย์เก่าทุกคนทุกรุ่น พร้อมชาวบ้านโคกพยอมทุกครอบครัวร่วมงานทำบุญ วันก่อตั้งโรงเรียนบ้านพยอม ครบรอบ 60 ปี ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 07:00 น. เป็นต้นไป
>>>>> “กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง”>>>>>

ค่านิยม ๑๒ ประการ

ค่านิยม ๑๒ ประการ

ภาคภูมใจ

ที่ตั้งของโรงเรียนบ้านพยอม

ดาวน์โหลดหนังสือต่างๆ


วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556

ปิดกีฬาต้านภัยยาเสพติด(พยอมเกมส์1) 16 ธันวาคม 2555ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น