well come

>>>>> ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านพยอม ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ >>>>>
อัตลักษณ์ผู้เรียน "ยิ้มง่าย ไหว้สวย" เอกลักษณ์โรงเรียน "อนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง(วงโปงลาง)"
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านพยอม รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ "โรงเรียน อย. น้อย ระดับดีเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖" ได้รับจาก นายบุญชัย สมบูรณ์สุข ตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ขอขอบคุณ คุณครูจามรี พรหมทา คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการ คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาตลอดจนผู้ปกครอง ชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์กระสังข์
>>>>> “กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง”>>>>>

ค่านิยม ๑๒ ประการ

ค่านิยม ๑๒ ประการ

ภาคภูมใจ

สรุปเหรียญรางวัลระดับกลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์

ที่ตั้งของโรงเรียนบ้านพยอม

วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556

ปิดกีฬาต้านภัยยาเสพติด(พยอมเกมส์1) 16 ธันวาคม 2555ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น