well come

>>>>> ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านพยอม ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ >>>>>
อัตลักษณ์ผู้เรียน "ยิ้มง่าย ไหว้สวย" : เอกลักษณ์โรงเรียน "อนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง(วงโปงลาง)"

ค่านิยม ๑๒ ประการ

ค่านิยม ๑๒ ประการ

ภาคภูมใจ

ที่ตั้งของโรงเรียนบ้านพยอม

ดาวน์โหลดหนังสือต่างๆ


วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

โรงเรียนบ้านพยอมร่วมด้วยโรงเรียนบ้านจองกอ จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ วันที่ 18259 ณ โรงเรียนบ้านพยอม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น