well come

>>>>> ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านพยอม ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ >>>>>
อัตลักษณ์ผู้เรียน "ยิ้มง่าย ไหว้สวย" : เอกลักษณ์โรงเรียน "อนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง(วงโปงลาง)"

ค่านิยม ๑๒ ประการ

ค่านิยม ๑๒ ประการ

ภาคภูมใจ

ที่ตั้งของโรงเรียนบ้านพยอม

ดาวน์โหลดหนังสือต่างๆ


วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

สร้างค่ายกองอำนวยการ กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาดกลุ่มเครือข่าย โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ 8-9 กุมภาพันธ์ 2560 7260

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น