well come

>>>>> ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านพยอม ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ >>>>>
อัตลักษณ์ผู้เรียน "ยิ้มง่าย ไหว้สวย" : เอกลักษณ์โรงเรียน "อนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง(วงโปงลาง)"

ค่านิยม ๑๒ ประการ

ค่านิยม ๑๒ ประการ

ภาคภูมใจ

ที่ตั้งของโรงเรียนบ้านพยอม

ดาวน์โหลดหนังสือต่างๆ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านพยอม สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 กด

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านพยอม สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 กด

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านพยอม กด

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในเขตตำบลโพธิ์กระสังข์ มีโรงเรียนบ้านพยอม,โรงเรียนบ้านหนองขนาน,โรงเรียนบ้านหรองคู,โรงเรียนบ้านสดำ,โรงเรียนบ้านซำ,โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ จำนวนลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด 340 นาย ผูบังคับบัญชาจำนวน 80 ท่าน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ 8-9 กุมภาพันธ์ 2560

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น