well come

>>>>> ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านพยอม ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ >>>>>
อัตลักษณ์ผู้เรียน "ยิ้มง่าย ไหว้สวย" : เอกลักษณ์โรงเรียน "อนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง(วงโปงลาง)"

ค่านิยม ๑๒ ประการ

ค่านิยม ๑๒ ประการ

ภาคภูมใจ

ที่ตั้งของโรงเรียนบ้านพยอม

ดาวน์โหลดหนังสือต่างๆ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านพยอม สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 กด

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านพยอม สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 กด

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านพยอม กด

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

รูปภาพกิจกรรมต่างๆทั้งหมด

อัพเดท 12 กรกฎาคมคม 59

ประกวดโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School 110759

การฝึกอบรมโครงการ การจัดการขยะมูลฝอย (เน้น ขยะอินทรีย์และวัสดุรีไซเคิล)แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 50759

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ (วันที่ 4 กรกฎาคม 2559)

นำนักเรียนเข้าร่วมทำบุญงานปริวาสกรรมที่วัดไตรราษฎร์สามัคคี 29 มิถุนายน 2559

พิธี เปิด-ปิด และพิธีมอบรางวัลกีฬากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในเขตตำบลโพธิ์กระสังข์ วันที่ 29 มิถุนายน 2559

กีฬากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในเขตตำบลโพธิ์กระสังข์ วันที่ 29 มิถุนายน 2559

กีฬากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในเขตตำบลโพธิ์กระสังข์ วันที่ 28 มิถุนายน 2559

กีฬากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในเขตตำบลโพธิ์กระสังข์ วันที่ 27 มิถุนายน 2559

คณะครู-บุคลากร กลุ่มเครือข่ายในเขตตำบลโพธิ์กระสังข์ร่วมกันเตรียมงานกีฬากลุ่มฯ 260659

โครงการขยะแลกไข่ร่วมใส่ใจสุขภาพโดยเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์23062559

คุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์กระสังข์ตรวจวัดการเต้นของหัวใจนักเรียน230659

กิจกรรมวันสุนทรภู่230659

กิจกรรมวันไหว้ครู230659

ศิษย์เก่ากลับมาไหว้ครู วันไหว้ครู ปี 2559

ต้อนรับคณะผู้มีจิตรศรัทธาร่วมทำบุญ งานฉลองประตูโขงวัดโคกพยอม120659

เลือกประธานนักเรียนปีการศึกษา 2559 (7 มิ.ย 59)

พิธิมอบรางวัลโรงเรียน โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School 7659

พระธรรมทูตเทศนาให้ความรู้2659

รับรางวัลโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษา 61 โรงเรียน ปี 2559 รอบที่ 1 1 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหานคร

ทำบุญครบรอบ 60 ปี โรงเรียนบ้านยอม 10659

ท่านศึกษานิเทศออกเยี่ยมและให้กำลังใจในการทำงาน270559

ท่านศึกษานิเทศออกเยี่ยมและให้กำลังใจในการทำงาน240559

คุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์กระสังข์ตรวจวัดสายตานักเรียนโรงเรียนบ้านพยอม 240559

ศิษย์เก่าบริจาคแฟ้มใส่เอกสารให้โรงเรียนบ้านพยอม170559

ความก้าวหน้าโครงการเพาะเห็ด

ความก้าวหน้าโครงการเลี้ยงไก่

กิจกรรมวันวิสาขบูชา190559

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น อ2 และ ป6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 25032559

การประชุมผู้ปกครองระดับ อ12 กอ่นปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2558_24359

นำนักเรียนร่วมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายต้ายภัยใข้เลือดออกในบริเวณโรงเรียนและวัดโคกพยอม 22359

โครงการทัศนะศึกษาประฐมวัย ป.1-2 วันที่ 18 มีนาคม 2559

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ แนะแนว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 15 มีนาคม 2559 ที่โรงเรียนบ้านพยอม

สอบ Nt 9032559

ประชุมกรณีแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะโภชนาการไม่ปกติ (ทุพโภชนาการ) ตามโครงการเด็กไทยแก้มใส 260259

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับ

คุณครูพิมพ์ลดา วงษ์พินิจ เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ขอขอบคุณมากๆครับ

จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ โดยครูอ้อย วันที่ 23259 ณ โรงเรียนบ้านพยอม

สูบสระน้ำเก็บผลผลิต 230259

เลี้ยงส่ง ครูสุนี พะโสม หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์ 200259

โรงเรียนบ้านพยอมร่วมด้วยโรงเรียนบ้านจองกอ จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ วันที่ 18259 ณ โรงเรียนบ้านพยอม

ลงดินทำแปลงผัก

เลี้ยงหมูเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และเป็นอาหารกลางวันนักเรียนตามนโยบายตามโครงการเด็กไทยแก้มใส(15259)

กิจกรรมลูกเสือสำรอง 12 กุมภาพันธ์ 2559

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาดกลุ่มเครือข่าย โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ (ประชุม สร้างค่าย กิจกรรม) 4-5 กุมภาพันธ์ 2559

ตรวจเครื่องแต่งกายลูกเสือ

คณะครู-บุคลากรโรงเรียนบ้านพยอมอวยพรปีใหม่ ท่าน ผ.อ.บุญแสน สุทธิประภา ประธานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ 27/1/59

การคัดเลือกผลงานกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2559 ณ โรงเรียนบ้านสดำ 26/1/59

ผอ. กรรมการสถานศึกษาและคณะครูอวยพรบุคคลสำคัญ 2558

คณะครู-บุคลากรโรงเรียนบ้านพยอมอวยพรปีใหม่ บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์กระสังข์2559

คณะครู-บุคลากรโรงเรียนบ้านพยอมอวยพรปีใหม่ บุคลากรเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ 2559

กิจกรรมวันเด็ก ปีการศึกษา 58 8159

เตรียมงานวันเด็ก 7159

การแข่งขันกีฬาประเพณี 4 หน่วยงาน จตุรมิตรเกมส์ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559 291258

การแข่งขันกีฬานักเรียน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 จตุรมิตรเกมส์ ครั้งที่ 7 28-30 ธันวาคม 2558

เรียนภาษาEกับครูTATA(ตาต้า)181258

การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ปีการศึกษา 2558 16-181258

กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ "bike for dad" ที่ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 11 ธันวาคม 2558

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ที่จังหวัดสุรินทร์ (กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง ระดับประถมศึกษา) 7-81258

โครงการกำจัดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ, ยุงลายให้ชีวิตปลอดภัยจากไข้เลือดออกเทอดไท้องค์ราชัน 5 ธันวามหาราช 41258

ขอขอบคุณเยาวชนโคกพยอมโครงการกำจัดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ, ยุงลายให้ชีวิตปลอดภัยจากไข้เลือดออกเทอดไท้องค์ราชัน 5 ธันวามหาราช

โครงการกำจัดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ, ยุงลายให้ชีวิตปลอดภัยจากไข้เลือดออกเทอดไท้องค์ราชัน 5 ธันวามหาราช (ภายในหมู่บ้าน)31258

โครงการกำจัดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ, ยุงลายให้ชีวิตปลอดภัยจากไข้เลือดออกเทอดไท้องค์ราชัน 5 ธันวามหาราช (ภายในโรงเรียน) 21258

โครงการกำจัดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ, ยุงลายให้ชีวิตปลอดภัยจากไข้เลือดออกเทอดไท้องค์ราชัน 5 ธันวามหาราช (ภายในวัด)11258

กิจกรรมวันลอยกระทง251158

กิจกรรมวันวชิราวุธ 251158

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ (ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้) วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2558

เข้าร่วมพิธีสมฉลองโภชพระมหาเจดีย์ วัดโพธิ์กระสังข์ ค.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 61158

ปลูกผักสวนครัวรั่วกินได้

เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์อบรมการช่วยเหลือเด็กจมน้ำเบื้องต้น

ขอขอบพระคุณมูลนิธิเด็กเพื่อเด็กที่ตกในความมืดมนที่นำอุปกรณ์การศึกษามามอบให้โรงเรียนบ้านพยอม(180958)

พระธรรมทูตเทศนาให้ความรู้10958

ผ้าป่าสามัคคี เพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านพยอม 290858


อัพเดท 24 สิงหาคม 58


นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ การอบรมเชิงปฎิบัติการ ที่โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ (21082558)

กิจกรรมวันแม่ประจำปีการศึกษา 2558 (19082558)

นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ การอบรมเชิงปฎิบัติการ ที่โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ (16082558)

กิจกรรมเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๘ 8858

การประกวดเต้นแอโรบิค 7 สิงหาคม 2558

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา (290758)

การอบรมหลักสูตรเจริญรอยตามพระยุคคลบาท พัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส (16 กรกฎาคม 58)

ร่วมงานบุญ ปริวาสกรรม วัดไตรราษฏร์ สามัคคี 20758

กิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ วันที่ 1 กรกฏาคม 58

โครงการปั่นจักรยานสานรักษ์โพธิ์กระสังข์ ( 27 มิ.ย. 2558)

กิจกรรมวันสุนทรภู่250758

กิจกรรมวันไหว้ครู250758

ตรวจสุขภาพประจำปี 230658

เลือกประธานนักเรียน(ศุกร์ที่19พฤษภาคม58)

โครงการ D.A.R.E 5658

งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2558

แนะนำโครงการ D.A.R.E 21558

การประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 2558 (20358)

ผ้าป่าบ้านโคกพยอม140358

การประชุมผู้ปกครองระดับปฐมวัย กอ่นปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2557_13358

ศิษย์เก่าใจดีเลี้ยงไอศครีมแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านพยอม12358

การเดินทางไกลลูกเสือสํารอง 63

โครงการทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านพยอมปีการศึกษา 2557 (270258)

เลี้ยงส่ง ครูดาวฤทัย เทียมนิล หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกประสบการ 240258

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาดกลุ่มเครือข่าย โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์

คณะครู-บุคลากรโรงเรียนบ้านพยอมอวยพรปีใหม่ บุคลากรเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์

โรงเรียนบ้านพยอมจัดกิจกรรมวันเด็กครับผม

คณะครู-บุคลากรโรงเรียนบ้านพยอมอวยพรปีใหม่ บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์กระสังข์

นักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ที่วัด90158

ศิษย์เก่า เลี้ยงน้ำเต้าฮู้ ปาท่องโก๋ ในวันเด็ก 90158

บริบทโรงเรียนหลังประเมิน

ห้องประชุมใหญ่หลังการประเมิน

กิจกรรมการออกกำลังกายวันพฤหัสบดี 80158

เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ชุมชนร่วมแรงร่วมใจพัฒนาโรงเรียนเพื่อประเมิน ภายนอกรอบ 3 50158

การประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงารรับรองมาตรฐานและประเมินคุณกาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) 6-80158

ท่าน ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์กระสังข์ อวยพรปีใหม่ 2558 โรงเรียนบ้านพยอม

เยาวชนขอใช้สถานที่โรงเรียนเพื่อที่จะจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่311257

ปล่อยปลาลงสู่น้ำบ่ใหญ่241257

บริบทโรงเรียน

ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 171257

งานศิลปหัตถกรรมฯ กิจกรรมท้องถิ่น (บ่างส่วน)

เรียนทางไกลผ่านดาวเทียม เถิดไท้องค์ราชันย์41257

โครงการ บ้าน วัด โรงเรียน สะอาด ปลอดภัย เถิดไท้องค์ราชันย์41257

การประชุมผู้ปกครองแบบมีส่วนร่วม(อนุบาล 1-2)31257

โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข31257

การฝึกดับเพลิงและอพยพหนีไฟ31257

ศน.ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ11257

คุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์กระสังข์ตรวจสุขภาพนักเรียน (271157)


โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง(261157)พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ กลุ่มเครือข่าย โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 251157กีฬาไตรมิตรเกมส์ 241157

กีฬาไตรมิตรเกมส์ 211157

ซ้อมกีฬาเพื่อนำนักเรียนเข้าแข่งกันกีฬาไตรมิตรเกมส์

อบรมแท็บเล็ต ป.2 2557

กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

ท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๔ มอบ โรงเรียน อย. น้อย ระดับดีเยี่ยม ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖

สืบสานประเพณีลอยกระทง 61157


บุญกฐินสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ทอดถวาย ณ วัดบ้านเขวา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ วันที่ ๔-๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ยอดรวม ๔๐,๕๔๙


การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านพยอม 31 ตุลาคม 2557

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ที่โรงเรียนบ้านพยอม 30 ตุลาคม 2557

การแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ 12-17 ตุลาคม 57

ชมรมนวดแผนไทยตำบลโพธิ์กระสังข์ขอความอนุเคราะห์สถานที่(6 ตุลาคม 57)

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมกลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ที่ รร.โพธิ์กระสังข์ 11-13กันยายน 57

เลี้ยงหมูเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และเป็นอาหารกลางวันนักเรียน(10957)

แสดงโปงลางต้อนรับคณะผ้าป่าจากกรุงเทพฯ(7957)

การอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมกลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ที่โรงเรียนบ้านพยอม(6957)

เลี้ยงส่งและแสดงความยินดีกับครูวิลัย จันทร์เปรียง ที่ได้บรรจุเป็นครูที่ กทม.(4957)

เลี้ยงปลาเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้และเป็นอาหารกลางวัลนักเรียน(1957)

การประชุมเตรียมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔

ผ้าป่าสามัคคี เพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านพยอม 160857

โครงการเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี โพธิ์กระสังข์ มินิมาราธอน ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ (ประชุม-สถานที่-กิจกรรม)

เลี้ยงส่งนักศึกษาสังเกตการสอนจาก รชภ.ศรีสะเกษ

กิจกรรมวันภาษาไทยโรงเรียนบ้านพยอม(290757)

ปรับปรุงพัฒนาบริบทสถานศึกษา

กิจกรรมจิตศึกษาประจำวันศุกร์

นำนักเรียนปลูกแก้วมังกรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้

นำนัเรียนถวายเทียนพรรษา วันเข้าพรรษาที่วัดโคกพยอม 100757

นำนักเรียนศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ โรงเรียนบ้านสดำ 10072557

แสดงโปงลางงานขึ้นศาลาใหม่บ้านพยอมน้อย30757

โครงการจัดการศึกษาแผนมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพื่อสุขภาพเด็กและเยาวชน 2 ก.ค. 57

กิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ วันที่ 1 กรกฏาคม 5ึ7

โครงการปั่นจักรยานสานรักษ์โพธิ์กระสังข์ ( 28 มิ.ย. 2557)

ออกกำลังกาย

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์120657

พระธรรมทูตเทศนาให้ความรู้9657

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน4-6 มิถุนา 2557

เลือกประธานนักเรียนปีการศึกษา 5557 (3 มิ.ย 57)

การจัดมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชนแชลเลนจ์เดย์ (Challenge Day) วันที่ 28 พฤษภาคม 2557

การประชุมติดตามการดำเนินงาน (จาก สสส.) 27 พฤษภาคม 2557

ขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่

ไหว้เจ้าที่อาคารเรียนใหม่ 16 พฤษภาคม 2557

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์

ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียน ป.5 ที่ อำกันทรลักษ์ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 21 เมษายน 2557

ร่วมเดินขบวนเปิดกีฬา สพป.ศก.4

วัดตัวตัดเสื้อใหม่ปีการศึกษา2557

โรงเรียนบ้านพยอมรณรงค์ไปเลือกตั้ง ส.ว ในวันที่ 30 มี.ค 57

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและภาคีเครือข่าย วันที่ 28 มี.ค 57

นำนักเรียนจัดกิจกรรมเข้าร่วมชมการแสดงพิธีปิดกีฬาเยาวชนแห่งชาติ “ศรีสะเกษเกมส์” ครั้งที่ ๓๐ วันที่ 23 มีนาคม 2557

กิจกรรมลูกเสือสำรอง 14 มีนาคม 2557

โครงการทัศนะศึกษาประฐมวัย ป.1-2 วันที่ 19 มีนาคม 2557

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาดกลุ่มเครือข่าย โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านพยอม วันที่ 13-14 มันาคม 2557

เหร๊ยญทองระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ แนะแนว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 6 มีนาคม 2557 ที่โรงเรียนบ้านพยอม

โครงการอาหารปลอดภัยไร้สารพิษในโรงเรียนบ้านพยอม 26 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนบ้านพยอม

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 12 กุมภาพันธ์ 2557

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ สาระการเรียนรู้ คณิตฯ

การเรียนรู้แบบสืบเสาะ

ป.1 เรียนแท็ปเล็ต

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 21-23 (กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในเขตตำบลโพธิ์กระสังข์)

คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมวันครูที่ รร. ขวส.

ผู้ใหญ่ใจดี

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(ค่ายภาษาอังกฤษ)

ภาพกิจกรรมวันเด็ก 8 มกราคม 57

โครงการเสื้อกันหนาวมือสองช่วยพี่น้องกันหนาว

ผ้าป่าข้าวเปลือก เพื่อการศึกษา

ความคืบหน้าของการสร้างอาคารหลังใหม่

งานกฐินและพิธีปักหมายเขต วิสุงคามสีมา วัดโคกพยอม ระหว่างวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2556

ประชุมเพื่อเตรียมงานบุญกฐินและพิธีปักเขต วิสุงคามสีมา วัดโคกพยอม

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านพยอมบางส่วน ที่ระดับเขต

น้ำท่วมโรงเรียนแล้วครับ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มน้ำตกห้วยจันทร์ 19 กันยายน 2556

คณะผู้บริหารสถานศึกษาตรวจเยี่ยมนิเทศให้กำลังใจในการทำงาน

ยกอาคารหลังใหม่

ความเคลื่อนไหวในโรงเรียน 4956

การประกวดแอโรบิค ณ ลานตลาดเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์

การประชุมประจำเดือน

ทัศนศึกษางานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2556 ณ ไบเทคบางนา และอื่นๆ วันที่ 14-16 สิงหาคม

โครงการเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี 11 สิงหาคม 2556

กิจกรรมวันแม่

นำนักเรียนลงสระหมู่บ้านเพื่อนำต้นกกมาทอสื่อ

ปลูกผักสวนครัวเพื่ออาชีพ

โครงการขยะแลกไข่โดยเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์

กิจกรรมครูตำรวจครั้งที่ 1

กิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ วันที่ 1 กรกฏาคม 56

เตรียมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ วันที่ 24 มิถุนายน 2556

Big cleaning Day (14 มิ.ย 56)

กิจกรรมไหว้ครู 13 มิ.ย 56

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

สร้างถนนหลังอาคารหลังเก่า

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ณ โรงแรมกิจตรง

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาดกลุ่มเครือข่าย โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองคู 7-8 มีนาคม 2556

ทำการแสดง รีวิวประกอบเพลง เดี่ยวพินร่วมงานยกช่อฟ้าอุโบสถวัดบ้านระหาร ต.กระหวัน อ.ขุนหาร

นำนักเรียนร่วมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายต้ายภัยใข้เลือดออกในชุมชนบ้านโคกพยอม

ทำการแสดงวงโปงลางร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญทันตะแพทย์ฝึกงานจำนวน 5 คน จาก รพ.ม.จุฬาฯ ที่บ้านหนองคู ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับประเทศที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๔ (๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)

ฉลองความสำเร็จ(เหรียญทองระดับชาติ)

นำนักเรียนเข้าแข่งขันเล่านิทานระดับประเทศ(เมืองทองธานี)

เตรียมนำนักเรียนเข้าแข่งขันเล่านิทานระดับประเทศ

วันครูอำเภอขุนหาญ ๒๕๕๖ 2

วันครูอำเภอขุนหาญ ๒๕๕๖

จินเล่านิทานที่ราชภัฎศรีสะเกษ 13มกราคม56

ติวภาษาE ป.5-6 11 มกราคม 2556

วันเด็กที่โรงเรียนบ้านพยอม 9มกราคม2556

มอบของขวัญให้อดีดนายกเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์

มอบของขวัญให้นายกเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์

ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์กระสังข์ มอบของขวัญวันเด็ก

โครงการค่ายดนตรีศิลปะ4-6มกราคม2556

รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียง

รับเครื่องหมายผู้ช่วยผุ้ตรวจการลูกเสือแห่งชาติ

ผอ.รับเครื่องหมายวูดแบดจ์

ปิดกีฬาต้านภัยยาเสพติด(พยอมเกมส์1) 16 ธันวาคม 2555


การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (24 ธันวาคม 2555)


ศิลปหัตถกรรม 62 ชัยภูมิ (บางส่วน)

ศน.ที่โรงเรียนวันจันทร์ี่ที่ 3 ธันวาคม 2555

ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น